Poistenie vozidla

Pri sprostredkovaní predaja jazdených vozidiel naši zákazníci požadovali kompletný balík služieb v ktorom okrem iného je aj poistenie vozidiel.
Nakoľko táto ponuka je obmedzená zákonom na jednu poisťovňu s ktorou spolupracujeme a sme jej partnermi uvádzame iba jej cenník.
Je ňou poisťovňa KOOPERATIVA s ktoru spolupracujeme už viac ako 15 rokov bez nejakých problémov. Produkty ktoré uvádzame sú len časť ich služieb ale hlavne tie od nás chcú naši zákazníci.

  1. PZP – Povinné zmluvné poistenie
  2. KASKO – Havarijné poistenie (oplatí sa pri mladších vozidlách z vyžšou nadobúdajúcou hodnotou).
  3. Životné poistenie (pri autoúveroch ako zábezpeka rodiny pri nepredvídateľných udalostiach)

Pre zorientovanie uvádzame najpoužívanejší produkt pri predaji vozidiel:  

Druh poistenia:     Povinné zmluvné poistenie  
Charakteristika, určenie:
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je určené pre každého držiteľa motorového vozidla a je povinné zo zákona.

Obsah poistenia:
Výška limitov poistného plnenia pre rok 2018 je:

  1. 5 mil. EUR na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
  2. 1 mil. EUR na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených.

V rámci produktu PZP a dole uvádzanýchj cien Kooperatíva bezplatne poskytuje:

  1. poistné krytie úrazu vodiča a členov posádky poisteného MV vo výške poistnej sumy 3 320,-EUR, pri smrti úrazom a 3 320,-EUR, pri trvalých následkoch úrazu za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre člena posádky. Platí pre všetky typy MV;
  2. poistné krytie batožiny vodiča a členov posádky poisteného MV vo výške poistnej sumy 500,-EUR, za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre poistené MV a pre všetky poškodené osoby spolu. Platí pre červeno vyznačené typy vozidiel;
  3. Poškodenie alebo zničenie MV následkom stretu so zverou, max 2 000,-EUR pre jednu a všetky poistné udalosti za jedno poistné obdobie. Spoluúčasť je 10 % min. 200,- EUR. Platí pre červeno vyznačené typy vozidiel;

·        Krytie škôd na majetku v prípade živelnej udalosti, max 5 000,-EUR pre jednu a všetky poistné udalosti za jedno poistné obdobie. Spoluúčasť je 10 %.. Platí pre všetky typy vozidiel.

KATEGÓRIA VOZIDLA Cena v EUR
Jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou do 400 kg so zdvihovým objemom valcov:
do 50 cm3 34,00
50 – 350 cm3 47,60
nad 350 cm3 81,60
Osobný, dodávkový, špeciálny malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, so zdvihovým objemom valcov:
do 1300 cm3 89,25
1301 – 1400 cm3 107,10
1401 – 1800 cm3 113,90
1801 – 1900 cm3 122,40
1901 – 2500 cm3 155,55
nad 2500 cm3 178,50
Poľnohospodársky alebo lesný traktor, MV používané na prevoz včelstiev s EČV, pojazdný pracovný stroj bez EČV, vysokozdvižný vozík 46,75
Motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo traktor bez prideleného EČV 28,05
Prípojné vozidlo
s hmotnosťou do 750 kg 20,40
s hmotnosťou nad 750 kg 25,50

Doba platenia poistného:

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s možnosťou výpovede zmluvy v zmysle platnej legislatívy a všeobecných poistných podmienok. Poistným obdobím je 1 rok.

Ostatné informácie:

Poistné možno platiť v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach. Poistenie platí v celej Európe, zelená karta je súčasť poistenia. Asistenčné služby sú poskytované zdarma – európsky nadštandard v spolupráci s renomovaným partnerom.